Αυτισμός

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition)

Η δοκιμασία αξιολόγησης ADOS-2 αποτελεί την πλέον αναγνωρισμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο (gold-standard) για την αξιόπιστη διάγνωση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος. Πρόκειται για μία σταθμισμένη διαγνωστική δοκιμασία που περιλαμβάνει την κλινική εκτίμηση του παιδιού και λαμβάνει υπόψη την ηλικία, το επίπεδο ανάπτυξης και τις γλωσσικές ικανότητές του. Η χορήγηση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ADOS-2 γίνεται απαραίτητα από πιστοποιημένο εξεταστή. Η εξέταση περιλαμβάνει την εκτίμηση της συμπεριφορικής συμπτωματολογίας του παιδιού μέσω δραστηριοτήτων, παιχνιδιού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.   Ο Dr Χρήστος Γιαννιός είναι πιστοποιημένος εξεταστής για τη δοκιμασία ADOS-2 από τον εκπαιδευτικό οίκο Pearson που είναι ο αρμόδιος φορέας κατάρτισης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ηλικιακό Εύρος: 12 μηνών έως 18 ετών 

ADI-R (Autism Diagnostic Interview, Revised)

Στα πλαίσια της διαγνωστικής προσέγγισης των διαταραχών αυτιστικού φάσματος, το ερωτηματολόγιο ADI-R αποτελεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο συλλογής πληροφοριών σχετικών με την κλινική έκφραση του αυτισμού. Οι ερωτήσεις είναι προσαρμοσμένες στα νέα κριτήρια DSM-5 για τη διάγνωση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος και ο διαγνωστικός αλγόριθμος που προκύπτει, υποδεικνύει με μεγάλη αξιοπιστία πότε ένα παιδί πληροί τα κριτήρια για να λάβει τη συγκεκριμένη διάγνωση. Το ADI-R καλύπτει τους τρείς κύριους διαγνωστικούς τομείς: της κοινωνικοποίησης, της επικοινωνίας και των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών/περιορισμένων ενδιαφερόντων. Ο Dr Χρήστος Γιαννιός αφού έλαβε την κατάλληλη εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία του ερωτηματολογίου ADI-R, το χρησιμοποίησε για τη διάγνωση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε μεγάλο αριθμό παιδιών. 

Ηλικιακό Εύρος: 2 έως 18 ετών