Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας

Conners 3rd Edition (Conners 3)

Η διαγνωστική δοκιμασία Conners 3 είναι αποτέλεσμα έρευνας 40 ετών πάνω στην παιδική και εφηβική ψυχοπαθολογία. Αποτελεί μια στοχευμένη και λεπτομερή αξιολόγηση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, καθώς επίσης και των πιο συχνών διαταραχών που συνυπάρχουν σε παιδιά και εφήβους. Το Conners 3 είναι η νεότερη έκδοση του Conners’ Rating Scales – Revised (CRS-R, 1997), εμπλουτισμένο με νέα χαρακτηριστικά, όπως οι κλίμακες Αξιοπιστίας, η εκτίμηση της εκτελεστικής λειτουργίας και η ενισχυμένη συσχέτιση του με τα κριτήρια DSM-5. Η αξιολόγηση βασίζεται σε συλλογή πληροφοριών από το γονέα, τον εκπαιδευτικό και το ίδιο το παιδί. Το Conners 3 είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο για την κλινική διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση των παιδιών με ΔΕΠΥ, προσφέροντας παράλληλα καθοριστικές κατευθυντήριες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών αυτών.

Ηλικιακό εύρος: 6 έως 18 ετών

Conners’ Continuous Performance Test 3rd Edition (Conners CPT 3)

Η Δοκιμασία Συνεχούς Εκτέλεσης Conners αποτελεί την πλέον αντικειμενική αξιολόγηση της προσοχής και της υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας. Το Conners CPT 3 είναι μια δοκιμασία εκτίμησης της εγρήγορσης του παιδιού και απαιτεί τη διαρκή παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος και την ανταπόκριση του σε αυτό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η χορήγηση του CPT 3 παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την διατήρηση της προσοχής/εγρήγορσης αλλά και τον έλεγχο της παρορμητικότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάγνωση της ΔΕΠΥ. Παράλληλα, είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην εκτίμηση της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της διαταραχής και στον καθορισμό της κατάλληλης δοσολογίας του φαρμάκου.


Ηλικιακό Εύρος: 8 έως 18 ετών