Αξιολόγηση Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς

Vineland Adaptive Behavior Scales, Third Edition (Vineland-3)

Οι κλίμακες Vineland έχουν καθιερωθεί ως η εξέταση εκλογής της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, δηλαδή της ανεξάρτητης εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την προσωπική και κοινωνική ευημερία του ατόμου. Η αξιολόγηση Vineland συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση και την ταξινόμηση των αναπτυξιακών και νοητικών διαταραχών, όπως των διαταραχών αυτιστικού φάσματος και της αναπτυξιακής καθυστέρησης. Οι κλίμακες είναι δομημένες με βάση τρεις τομείς: την Επικοινωνία, τις Δεξιότητες της Καθημερινότητας και την Κοινωνικοποίηση. Οι τομείς αυτοί ανταποκρίνονται στα τρία πεδία της προσαρμοστικής συμπεριφοράς που ορίζονται από την Αμερικανική Ακαδημία Νοητικών και Αναπτυξιακών Διαταραχών και από το DSM-5. Επιπλέον, περιλαμβάνει τους τομείς αξιολόγησης των Κινητικών Δεξιοτήτων και Δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

Ηλικιακό Εύρος: Γέννηση – 18 έτη

Adaptive Behavior Assessment System (ABAS-3) - Third Edition

Η τρίτη έκδοση της διεθνώς αναγνωρισμένης δοκιμασίας ABAS-3 επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας των δεξιοτήτων προσαρμογής του παιδιού. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκτίμηση των παιδιών με καθυστέρηση της ανάπτυξης, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νοητική αδυναμία, μαθησιακές δυσκολίες, νευροψυχολογικές διαταραχές ή με αισθητηριακές ή σωματικές δυσκολίες. Οι κλίμακες ABAS-3 καλύπτουν τρείς τομείς: τον εννοιολογικό, τον κοινωνικό και τον πρακτικό. Οι τομείς αυτοί καλύπτουν 10 πεδία δεξιοτήτων που εστιάζουν σε πρακτικές, καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούνται την ομαλή λειτουργία ενός παιδιού στο κοινωνικό σύνολο και την αποτελεσματική και ανεξάρτητη αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα άτομα. 

Ηλικιακό Εύρος: Γέννηση - 18 έτη